Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji động từ N5 2

Kanji động từ N5 2

Last update 

Items (50)

 • Dẫn dẫn hỏa in

 • Giáng hàng giáng trấn, đầu hàng koo

 • Phất trả tiền futsu

 • Thoại nói chuyện wa

 • Khúc ca khúc kyuku

 • Đãi đợi tai

 • Hồi vu hồi kai, e

 • Trì cầm, duy trì ji

 • Dịch chức vụ eki, yaku

 • Hưu hưu trí kyuu

 • Hô gọi tên ko

 • Độc độc giả doku, toku, too

 • Độ đi qua to

 • Khai khai mạc kai

 • Tập tập hợp shuu

 • Sinh sinh sản sei, shoo

 • Khởi khởi động ki

 • Giáo giáo dục kyoo

 • Giác cảm giác kaku

 • Hoán giao hoán kan

 • Biến biến đổi hen

 • Tá mượn, tá điền shaku

 • Khảo khảo sát koo

 • Khí không khí ki, ke

 • Bế bế mạc hei

 • Điều điệu điều tra, giai điệu choo

  調

 • Xả vứt sha

 • Túc chân, sung túc soku

 • Bì mệt hi

 • Nhập nhập cảnh nyuu

 • Dục tắm yoku

 • Chỉ đình chỉ shi

 • Tẩm ngủ shin

 • Thủy ban đầu, nguyên thủy shi

 • Phụ mang, âm fu

 • Kiến ý kiến ken

 • Nghênh hoan nghênh gei

 • Vong quên boo

 • Án luận án an

 • Nội nội bộ nai, dai

 • Vận vận chuyển un

 • Chuyển chuyển động ten

 • Vật động vật butsu, motsu

 • Lai đến, tương lai rai

 • Kết kết đoàn, kết thúc ketsu

 • Hôn kết hôn kon

 • Học học sinh gaku

 • Nghiên mài, nghiên cứu ken

 • Cứu nghiên cứu kyuu

 • Tán tản phân tán, tản mát san