Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji động từ N5 3

Kanji động từ N5 3

Last update 

Items (23)

 • Tàn tàn dư zan

 • Nghiệp nghề nghiệp gyoo, goo

 • Tu tu sửa shuu, shu

 • Lí lí do ri

 • Trương chủ trương choo

 • Thiệu giới thiệu shoo

 • Giới ở giữa, giới thiệu kai

 • Sự sự việc ju, zu

 • Tâm tâm lý shin

 • Phối phân phối hai

 • Thuyết tiểu thuyết setsu, zei

 • Minh quang minh mei, myoo

 • Trạc rửa taku

 • Trừ trừ khử jo, ji

 • Tảo quét soo

 • Điện điện lực den

 • Việt vượt qua etsu

 • Miễn miễn cưỡng ben

 • Cường cưỡng cường quốc, miễn cưỡng kyoo, goo

 • Dự dự đoán yo

 • Ước lới hứa yaku

 • Lưu lưu trữ ryuu, ru

 • Luyện rèn luyện ren