Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
kanji 512-2

kanji 512-2

Last update 

can1079

Items (51)

 • がいこく(nước ngoài)

  外国[ngoại quốc ]

 • がいこくじん(người nước ngoài)

  外国人[ngoại quốc nhân]

 • かいがい(ở nước ngoài)

  海外[hải ngoại ]

 • いがいな(bất ngờ)

  意外な[ý ngoại ]

 • けが(Phẫu thuật)

  外科[ngoại khoa ]

 • みぎて(tay phải)

  右手[hữu thủ ]

 • みぎあし(chân phải)

  右足[hữu túc ]

 • みぎがわ(bên phải)

  右側[hữu trắc ]

 • さゆう(bên trái và bên phải)

  左右[tả hữu ]

 • うよく(phải & nbsp; cánh)

  右翼[hữu dực ]

 • こうじょう(Nha may)

  工場[công trường ]

 • こうぎょう(ngành công nghiệp sản xuất)

  工業[công nghiệp ]

 • こうじ(công trình xây dựng)

  工事[công sự ]

 • だいく(thợ mộc)

  大工[đại công ]

 • くふう(Thiết bị; phát minh)

  工夫[công phu ]

 • こうがく(kỹ thuật)

  工学[công học ]

 • さいく(sự khéo léo)

  細工[tế công ]

 • じんこうてき(nhân tạo)

  人工的[nhân công đích]

 • ひだりて(tay trái)

  左手[tả thủ ]

 • ひだりがわ(bên trái)

  左側[tả trắc ]

 • さよく(cánh trái)

  左翼[tả dực ]

 • ひだりきき(thuận tay trái)

  左利き[tả lợi ]

 • ごぜん(Sáng)

  午前[ngọ tiền ]

 • ごぜんちゅう(vào buổi sáng)

  午前中[ngọ tiền trung]

 • なまえ(tên gọi)

  名前[danh tiền ]

 • さんねんまえ(ba năm trước)

  三年前[tam niên tiền]

 • まえうりけん(vé trước)

  前売り券[tiền mại ]

 • クラスのあと(sau giờ học)

  クラスの後[ ]

 • ごご(Giờ chiều .; vào buổi chiều)

  午後[ngọ hậu ]

 • さいご(Cuối cùng)

  最後[tối hậu ]

 • こうはん(Nửa cuối)

  後半[hậu bán ]

 • しょうご(buổi trưa)

  正午[chính ngọ ]

 • せんもん(lớn, đặc sản)

  専門[chuyên môn ]

 • せいもん(Cổng trước)

  正門[chính môn ]

 • ぶもん(phân chia; mục)

  部門[bộ môn ]

 • にゅうもん(sự giới thiệu)

  入門[nhập môn ]

 • かどまつ(trang trí chi nhánh thông cho năm mới)

  門松[môn tùng ]

 • めいもん(gia đình phân biệt)

  名門[danh môn ]

 • まちがい(sai lầm)

  間違い[gian vi ]

 • にんげん(con người)

  人間[nhân gian ]

 • せけん(thế giới; xã hội)

  世間[thế gian ]

 • ひがしぐち(lối ra phía đông)

  東口[đông khẩu ]

 • ちゅうとう(Trung Đông)

  中東[trung đông ]

 • とうきょう(Tokyo)

  東京[đông kinh ]

 • かんとう(Khu vực Kanto)

  関東[quan đông ]

 • とうよう(phía đông)

  東洋[đông dương ]

 • とうかいちほう(Vùng Tokai)

  東海地方[đông hải địa]

 • とうほくちほう(Khu vực Tohoku)

  東北地方[đông bắc địa]

 • にしぐち(tây thoát)

  西口[tây khẩu ]

 • ほくせい(Tây Bắc)

  北西[bắc tây ]

 • なんせい(tây nam)

  南西[nam tây ]