Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
kanji 512-9

kanji 512-9

Last update 

can1079

Items (51)

 • うき(mùa mưa)

  雨季[vũ quý ]

 • ぼうふうう(cơn mưa gió)

  暴風雨[bạo, bộc phong vũ]

 • あまみず(nước mưa)

  雨水[vũ thủy ]

 • でんしゃ(huấn luyện)

  電車[điện xa ]

 • でんし(điện tử)

  電子[điện tử ]

 • でんち(ắc quy)

  電池[điện trì ]

 • ていでん(màn)

  停電[đình điện ]

 • でんげん(nguồn năng lượng)

  電源[điện nguyên ]

 • くるま(xe hơi)

  車[xa ]

 • じどうしゃ(xe hơi)

  自動車[tự động xa]

 • じてんしゃ(Xe đạp)

  自転車[tự chuyển xa]

 • ちゅうしゃじょう(Khu vực đậu xe)

  駐車場[trú xa trường]

 • きゅうきゅうしゃ(xe cấp cứu)

  救急車[cứu cấp xa]

 • くるまいす(xe lăn)

  車いす[xa ]

 • うま(con ngựa)

  馬[mã ]

 • こうま(ngựa con)

  子馬[tử mã ]

 • うまごや(ổn định)

  馬小屋[mã tiểu ốc]

 • ばしゃ(xe ngựa)

  馬車[mã xa ]

 • じょうば(cưỡi ngựa)

  乗馬[thừa mã ]

 • けいば(đua ngựa)

  競馬[cạnh mã ]

 • ばか(ngu xuẩn)

  馬鹿[mã ]

 • えき(ga tàu)

  駅[dịch ]

 • とうきょうえき(Trạm Tokyo)

  東京駅[đông kinh dịch]

 • えきいん(nhân viên nhà ga)

  駅員[dịch viên ]

 • えきまえ(ở phía trước của nhà ga)

  駅前[dịch tiền ]

 • しゃかい(xã hội)

  社会[xã hội ]

 • じんじゃ(đền thờ)

  神社[thần xã ]

 • しゃかいがく(xã hội học)

  社会学[xã hội học]

 • しゃかいしゅぎ(chủ nghĩa xã hội)

  社会主義[xã hội chủ]

 • やしろ(đền thờ)

  社[xã ]

 • しょうしゃ(công ty kinh doanh)

  商社[thương xã ]

 • こうちょう(hiệu trưởng)

  校長[hiệu trường, trưởng ]

 • こうしゃ(xây dựng trường học)

  校舎[hiệu xá ]

 • こうか(bài hát của trường)

  校歌[hiệu ca ]

 • みせ(cửa tiệm)

  店[điếm ]

 • きっさてん(quán cà phê)

  喫茶店[khiết trà điếm]

 • てんいん(cửa hàng clark)

  店員[điếm viên ]

 • しょてん(cửa hàng sách)

  書店[thư điếm ]

 • ばいてん(đứng; quán)

  売店[mại điếm ]

 • てんちょう(quản lý cửa hàng)

  店長[điếm trường, trưởng ]

 • ほんてん(văn phòng Chính)

  本店[bản điếm ]

 • してん(văn phòng chi nhánh)

  支店[chi điếm ]

 • ぎん(bạc)

  銀[ngân ]

 • すいぎん(sao Thủy)

  水銀[thủy ngân ]

 • ぎんいろ(bạc (màu))

  銀色[ngân sắc ]

 • ぎんが(Thiên hà)

  銀河[ngân hà ]

 • びょうき(bệnh)

  病気[bệnh khí ]

 • びょういん(bệnh viện)

  病院[bệnh viện ]

 • かんびょうする(với y tá (người bệnh))

  看病する[khán bệnh ]

 • きゅうびょう(suddenn bệnh)

  急病[cấp bệnh ]

 • じゅうびょう(bệnh nặng)

  重病[trọng, trùng bệnh ]