Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
cucxungai123

cucxungai123

Last update 

Items (97)

 • principal /'prinsipl/

  hiệu trưởng

 • headmitress /'hedmitris/

  hiểu trưởng nữ

 • headmaster /'hedma:stə/

  hiệu trưởng nam

 • director /dai'rektə/

  giám đốc

 • surveillant /sɜ:'veilənt/

  giám thị

 • professor /prə'fesə/

  giáo sư

 • reader /'ri:də/

  phó giáo sư

 • teacher /ti:tʃə/

  giáo viên

 • school teacher /'sku:l 'ti:tʃə/

  giáo viên

 • schoolmarm /'sku:lma:m/

  giáo viên nữ

 • schoolmaster /'sku:lma:stə/

  giáo viên nam

 • schoolmistress /'sku:lmistris/

  giáo viên nữ

 • pupil /'pju:pl/

  học sinh

 • schoolchild /'sku:ltʃaild/

  học sinh

 • day boarder /dei'bɔ:də/

  học sinh bán trú

 • boarder /'bɔ:də/

  học sinh nội trú

 • student /'stjudənt/

  học sinh, sinh viên

 • schoolboy /'sku:lbɔi/

  nam sinh

 • schoolgirl /'sku:lgɜ:l/

  nữ sinh

 • prefect /'pri:fekt/

  lớp trưởng

 • flag pole /flæg pəʊl/

  cột cờ

 • institute /'institju:t/

  học viện

 • hall /hɔ:l/

  hội trường

 • classroom /'kla:sru:m/

  lớp học

 • dining room /dainiŋ ru:m/

  phòng ăn

 • study room /'stʌdi ru:m/

  phòng học

 • staffroom /'sta:f ru:m/

  hội đồng

 • visiting room /'vizitiŋ ru:m/

  phòng khách

 • dormitory /'dɔ:miltri/

  phòng ngủ tập thể

 • gymnasium /dzim'neiziəm/

  phòng tập thể thao

 • laboratory /lə'bɔrətri/

  phòng thí nghiệm

 • schoolyard /'sku:lja:d/

  sân trường

 • school /'sku:l/

  nhà trường

 • nursery /'nɜ:səri/

  nhà trẻ

 • library /'laibrəri/

  thư viện

 • scholar /'skɔlə/

  sinh viên được cấp học bổng

 • freshman /'freʃman/

  sinh viên năm nhất

 • junior sophister /'dzu:njə 'sɔfistə/

  sinh viên năm hai

 • junior (Am.) /'dzu:njə/

  sinh viên năm ba

 • intern /'intɜ:n/

  sinh viên nội trú

 • day student /dei 'stju:dənt/

  sinh viên ngoại trú

 • dean /di:n/

  trưởng khoa

 • monitor /'mɔnitə/

  lớp trưởng,cán bộ lớp

 • principal's office /'prinsiplz 'ɔfis/

  văn phòng hiệu trưởng

 • kindergarten /'kindəga:tn/

  trường mẫu giáo

 • boarding school /'bɔ:diŋ sku:l/

  trường nội trú

 • primary school /'praiməri sku:l/

  trưởng tiểu học

 • secondary school /'sekəndəri sku:l/

  trường cấp hai

 • high school /hai sku:l/

  trường cấp ba

 • comprehensive school /kɔmpri'hensiv/

  trường trung học công lập

 • public school /'pʌblik/

  trường trung học nội trú

 • university /ju:ni'vɜ:siti/

  trường đại học

 • polytechnic /pɔli'teknik/

  trường bách khoa

 • junior college /'dzu:njə 'kɔlidz/

  trường cao đẳng

 • blackboard /'blækbɔ:d/

  bảng đen

 • whiteboard /'waitbɔ:d/

  bảng trắng

 • whiteboard marker /'ma:kə/

  dùng bút để viết bảng trắng

 • table /'teibl/

  cái bàn

 • desk /desk/

  cái bàn

 • platform /'plætfɔ:m/

  cái bục giảng

 • stool /stu:l/

  ghế đẩu

 • bench /bentʃ/

  ghế dài

 • chair /tʃeə/

  ghế dựa

 • shelf /ʃelf/

  kệ sách

 • blackboard duster

  khăn lau bảng

 • peg /peg/

  mắc áo

 • chalk /tʃɔ:lk/

  phấn

 • chalk ledge

  rãnh hứng bụi phấn dưới bảng

 • classroom cupboard

  tủ trong lớp

 • issue desk /'isju: desk/

  bàn tiếp nhận yêu cầu

 • lectern /'lektən/

  bục giảng

 • staff /'sta:f/

  cán bộ công nhân viên

 • uniform /'ju:nifɔ:m/

  đồng phục

 • lecture room /'lecktʃə rʊm/

  giảng đường

 • lecturer /'leiktʃərə/

  giảng viên

 • newspaper shelf

  kệ báo

 • book shelf

  kệ sách

 • department /di'pa:tmənt/

  khoa

 • loundspeaker /'laʊd'spikə/

  loa

 • cassette-player /kə'set 'pleiə/

  máy cát- xet

 • projector /prə'dʒektə/

  máy chiếu phim

 • microphone /'maikrəfoun/

  mi-cro

 • reading room

  phòng đọc sách

 • lab, laboratory /læb, lə'bɔrətri/

  phòng thí nghiệm

 • reference book /'refərəns bʊk/

  sách tham khảo

 • borrower's ticket /'bɔroʊəz/

  thẻ mượn sách

 • catalogue /'kætəlɔg/

  thư mục

 • librarian /lai'breəriən/

  thủ thư

 • university library

  thư viện trường

 • assistant dean /ə'sistənt di:n/

  trợ lý khoa

 • handbook /'hændbʊk/

  sách tóm tắt

 • encyclopedia /ensaikləʊ'pidiə/

  từ điển bách khoa

 • algebra /'ældzibrə/

  môn đại số

 • geography /dzi'ɔgrəfi/

  môn địa lý

 • music / 'mjuzik/

  môn nhạc

 • arithmetic /ə'riθmətik/

  môn số học

 • history /'histri/

  môn lịch sử