Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
TOEIC ngày 8/4

TOEIC ngày 8/4

Last update 

thuylinh1412

Items (50)

 • chống động đất

  quake-ressitant

 • công nhân xây dựng

  builder

 • toà nhà kiên cố

  strong building

 • xảy ra

  (disaster, desease) strike =happen

 • happenover a large area or among many people

  widespread

 • sóng thần

  tsunami waves

 • trợ lý giáo sư

  assistant professor

 • kĩ thuật xây dựng

  civil engineering

 • quy chuẩn xây dựng

  building code

 • top 5

  the top five + N

 • được ghi nhận trong lịch sử

  in recorded history

 • mất mạng

  loss of life

 • nghiên cứu địa chất

  seismic research

 • mở ra

  open up

 • quá trình hoá lỏng của đất

  soil liquefaction

 • độ cứng

  strength of stiffness

 • kĩ sư kết cấu

  structural engineer

 • rung lắc

  shake -> shook

 • củng cố, gia cố

  reinforce Sth

 • cấu trúc khung

  frame of

 • quan chức

  official

 • việc khảo sát

  reconnaissance

 • cực kì

  extreme

 • cấp độ

  magnitude

 • cảnh báo về

  warning of

 • thất nghiệp

  be unemployed = be without job

 • ước tính

  an estimated

 • thời gian thất nghiệp trung bình

  average length of unemployment

 • sự phục hồi kinh tế

  economic recovery

 • bị thất nghiệp lâu dài

  experience long-term unemployment

 • có kinh nghiệm cần thiết trong nghề

  gain needed on-the-job experience

 • chính sách có thể dự đoán được

  predictable policies

 • ban hành cải cách

  enact reforms

 • củng cố, làm mạnh

  strengthen

 • làm yếu

  weaken

 • một phần tư

  one forth

 • mốt mới nhất, sự thích thú tạm thời

  fad

 • thuyết phục

  convince Sb

 • cụ thể/ rõ ràng

  specific

 • sự cụ thể

  specification

 • cụ thể hoá

  specify

 • (v) bắt buộc

  obligate

 • sự bắt buộc

  obligation

 • (adj) bắt buộc

  obligatory

 • phương tiện truyền thông đại chúng

  mass media

 • tự túc

  self-sufficiency

 • he state of needing Sb/Sth in order to survive, be successful

  reliance on sth/sb

 • nghiện máy tính

  computer addict

 • nội địa

  internal = domestic

 • gia công

  outsource