Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Liso vegyes lista [Angol] 6

Liso vegyes lista [Angol] 6

Last update 

Folyamatosan szótárazott, általam kikeresett szavak vegyes gyűjteménye (ESLPod, Word of The Day, stb.) Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre.

Items (100)

 • divatjamúlt dolog, lecsúszott ember, levitézlett ember

  hasbeen

 • átkarolás, megölelés

  hug

 • egyházi ének, zsolozsma

  hymn

 • alighogy leültem, éppen azután

  i had just sat down when

 • analfabéta, analfabéta ember, írástudatlan, írástudatlan ember, írni-olvasni nem tudó, műveletlen, műveletlen ember, tanulatlan, tanulatlan ember

  illiterate

 • cégjelzés, impresszum, könyvkiadó neve, lenyomat, nyom

  imprint

 • belenyom vmit vmibe, belevés vmit vmibe, nyom vmit vmibe, vés vmit vmibe

  to imprint sg on sg

 • pontatlanság

  inaccuracy

 • beható, élénk, éles, elmélyült, engesztelhetetlen, érdeklődő, erős, figyelő, fürkésző, hathatós, heves, komoly, maró, megfeszített, mély, mély érzelmi életet élő, mélyen átélt, mérhetetlen, nagyfokú, végtelen

  intense

 • befektet, bekerít, beruház, felöltöztet, felruház, invesztál, körülzár, vásárol

  to invest

 • diszharmonikus, dzsessz, dzsesszzene, falduma, halandzsa, hanta, hazugság, kamu, korszerű, mai, melléduma, modern, nagy lárma, rikító, rizsa, rossz duma, tarka szövet, zajos összevisszaság, zajos zenebona, zenebona, zsivaj

  jazz

 • felcsinál, felver (álmából), kifárad, kifáraszt, összecsap, összetákol, összeüt

  to knock up

 • dicséretes, dicséretre méltó, egészséges, kifogástalan

  laudable

 • hahota, kacagás, nevetés

  laughter

 • polgári per

  lawsuit

 • kitűző, kolompos, lefolyócsatorna, lefolyócső, nagy kerék, ostorhegyes, parancsnok, pártvezető, prímhegedű, prímhegedűs, reklámárucikk, reklámcikk, szólamvezető, talajcső, vastag érhez vezető vékony ér, vezér, vezérág, vezércikk, vezérhajtás, vezető, vezető egyéniség, vezető ügyvéd

  leader

 • szabadság

  liberty

 • azonos gondolkodású, egyívású, hasonelvű, hasonlóan gondolkozó

  like-minded

 • ág, comb, csészelevél széle, csibész, égitest tányérjának pereme, előhegy, előhegység, faág, főág, gyűrődés szárnya, kis ördögfióka, láb, nyúlvány, rossz kölyök, sziromlevél széle, szögmérő fokokra beosztott kerülete, tag, tagmondat, vásott kölyök, végtag, vetődés szárnya

  limb

 • végtagok

  limbs

 • távolról sem gondolt rá

  little did he think

 • menhaden hal

  menhaden

 • bemerít, egybeolvaszt, egyesít, egyesül, elmerül, elsüllyed, fuzionál, lemerít

  to merge

 • felhajtósáv

  merging lane

 • csúcspont, dél, delelő, déli, déli pihenő, déli szunyókálás, délkör, délköri, déltájt fogyasztott ital, délvidék, délvidéki, kulmináló, legmagasabb, meridián, meridián-, tető-, tetőfok, tetőpont, tetőponti, tetőpontján levő, tetőző

  meridian

 • aprólékosan, pedánsan

  meticulously

 • erő, erőszak, hatalom, képesség, nagy mennyiségű, sok

  might

 • jókedv, vidámság

  mirth

 • csillapít, enyhít, mérsékel

  to mitigate

 • egyik sem, egyik sem a kettő közül, se, sem

  neither

 • számlálj!

  number!

 • cél, célkitűzés, célpont, elfogulatlan, objektív, tárgyi, tárgyilagos

  objective

 • alap, alkalom, eset, helyzet, kedvező körülmény, ok, okot kiváltó alkalom, véletlen, véletlen esemény

  occasion

 • alkalmilag, esetenként, ha a szükség úgy adja, ha a szükség úgy hozza magával, időnként

  on occasion

 • alkalmat ad, előidéz, kivált, létrehoz, okoz

  to occasion

 • abból az alkalomból

  on the occasion of

 • alkalomadtán, csak alkalomadtán, csak ha alkalom adódik

  on occasion only

 • javaslatot tesz

  to offer a motion

 • alkalmas idő, alkalom, kedvező alkalom, lehetőség

  opportunity

 • tartozik

  to owe

 • ide-oda tipeg a házban

  to paddle about the house

 • kétségtelen, kiváltságlevél, különleges, nullás búzaliszt, nyilvánvaló, szabadalmazott, szabadalmazott eljárás, szabadalmazott találmány, szabadalom, törvényesen védett, újszerű

  patent

 • borsó

  peas

 • behatolás

  penetration

 • zarándok

  pilgrim

 • elméleti, eszményi, nem gyakorlati, plátó követője, plátói, platonikus, teoretikus, tettekben nem nyilvánuló | tiszta

  platonic

 • kézenfekvő

  plausible

 • darab, előadás, gyors váltakozás, hazárdjáték, holtjáték, játék, játékmód, játszás, kotyogás, lógás, munkahelyről való távolmaradás, munkaszüneteltetés, működés, szabad mozgás, szerencsejáték, színdarab, színielőadás, színjáték, színmű, szórakozás, tréfa, tréfálkozás

  play

 • áldomás, biztosíték, fogadalom, ígéret, tagjelölt, tószt, zálog

  pledge

 • bő, bőséges, gazdag, termékeny

  plentiful

 • álláshalmozás, egyházi javadalomhalmozás, javarész, majoritás, relatív többség, sokaság, többség, többszörös volta vminek, többszörösség, viszonylagos szótöbbség, viszonylagos többség

  plurality

 • mutat vmire

  to point to sg

 • előcsarnok, tornác, veranda

  porch

 • drága, értékes, finnyás, kecses, mesterkélt

  precious

 • büszkeség, gőg, kevélység, önérzet, tetőfok

  pride

 • elsősorban, eredetileg

  primarily

 • termék, termény, termés, terméshozam

  produce

 • alkot, bemutat, előállít, előidéz, felmutat, gyárt, hoz (kamatot), kiad, létesít, létrehoz, okoz, színre hoz, szül, terem, termel

  to produce

 • cél, szándék, terv

  purpose

 • átvétel, befogadás, felvétel, fogadás, fogadtatás, recepció, vétel

  reception

 • beállít, beigazít, igazít, irányít, rendbe hoz, szabályoz

  to regulate

 • maradék, maradvány

  remnant

 • ahogy mondják, állítólag, jelentések szerint

  reportedly

 • álmatlan, ideges, nyugtalan

  restless

 • nagytiszteletű, tisztelendő, tiszteletre méltó

  reverend

 • ábrándos dolog, hazugság, idill, költészet, lovagregény, mese, poézis, regényes kaland, regényes történet, román nyelv, románc, romantika, romantikus dolog, romantikus kaland, romantikus történet, túlzás, újlatin nyelv, verses regény, versregény

  romance

 • királypáfrány

  royal bracken

 • előjelmeghatározás

  sense finding

 • egyezség, elintézés, elszámolás, gyarmat, hozomány, kiegyenlítés, letelepedés, megállapodás, rendezés, süppedés, talajsüllyedés, tartásdíj, telep, telepítés, település, ülepedés

  settlement

 • jelzőrakéta, magasra szálló rakéta, világítórakéta

  sky-rocket

 • hirtelen felszöktet, hirtelen felugrat, hirtelen megemel, igen magasra felszökik, ugrásszerűen emelkedik

  to sky-rocket

 • barett, coulé, csuszamlás, csúszás, csúszda, csúszka, csúszó alkatrész, csúszópálya, csúszósín, csúszótalp, csúsztató, csúsztató alkatrész, dia, diapozitív, előke, földcsuszamlás, glissando, gördülő ülés, guruló ülés, hajlekötő, hajpánt, hangcsúsztatás, hosszú előke, keresztszán

  slide

 • fajlagos, jellegzetes, közelebbről meghatározott, különleges, sajátos, speciális, specifikus

  specific

 • elrontó, fosztogató, fuser, kontár, zsákmányoló

  spoiler

 • harc, igyekezet, küzdelem

  struggle

 • folyamodás, garnitúra, kérés, kereset, készlet, kosztüm, leánykérés, öltöny, öltözet, per, pör, sorozat, szín (kártyában)

  suit

 • bizonytalanság, félbeszakítás, halasztás, izgatott várakozás, kétség, megszakítás, visszatartás

  suspense

 • bérelt lakás, bérlet, ingatlan

  tenement

 • kísérlet, kísérleti, próba, próbaképpen tett, puhatolódzás

  tentative

 • hozzád, neked, rád, téged, veled

  thee

 • kisgyermek, totyogó

  toddler

 • borzasztó, félelmetes, óriási

  tremendous

 • borzasztóan, félelmetesen

  tremendously

 • félénk, félős, remegő, reszketeg, reszkető

  tremulous

 • bírósági tárgyalás, kihallgatás, megpróbáltatás, próba-, vizsgálat

  trial

 • terpentinolaj, terpentinszesz

  turps

 • csillanás, csillogás, pillantás, pislogás, ragyogás

  twinkling

 • alap, alapvető, utolsó, végső

  ultimate

 • hiányos személyzetű, nem elegendő személyzettel rendelkező, nem megfelelő személyzettel rendelkező, személyzettel gyengén ellátott, személyzettel rosszul ellátott

  under-staffed

 • elbeszél, elmesél, elmond, előad, elterjed, elterül, fejteget, felbont, felfed, felfedez, felfedeződik, feltár, kibont, kibontakozik, kienged, kifejlődik, kifejt, kinyílik, kinyit, kitár, kitárul, kitereget, kiterít, kiterjed, kitudódik, legombolyít, legöngyölít, leleplez, lelepleződik, leteker, megmagyaráz, szem elé tárul, szétbont, széthajtogat, szétnyit, szétrak

  to unfold

 • beteljesületlen, meg nem valósuló

  unfulfilled

 • felhasznál, hasznosít, kiaknáz, kihasznál

  to utilize

 • erkölcsi értékrend, értékrend, szellemi értékrend

  values

 • elnadrágol, jól elver

  to whack

 • minek ezen felizgulni?

  what's the use of worrying?

 • akarás, akarat, kívánság, rendelkezés, szándék, végrendelet

  will

 • bűn, gaztett, igazságtalanság, méltánytalanság

  wrongdoing

 • bohóc, bohóckodó, bolondos

  zany

 • buzgalom, hév, lelkesedés, mohóság

  zeal

 • zeolit

  zeolite