Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
kanji 1001-1100

kanji 1001-1100

Last update 

Items (100)

 • hi hi sinh gi

 • tiên thần tiên sen

 • ẩm ẩm thực in

 • nhượng nhượng bộ joo

 • quyển khí quyển ken

 • chẩn chẩn đoán shin

 • xướng đề xướng shoo

 • sung sung túc, bổ sung juu

 • hủ hủ bại fu

 • tiến tiến cử sen

 • nhã tao nhã ga

 • tụng tố tụng shoo

 • toát chụp ảnh satsu

 • dự danh dự yo

 • phiến tấm hen

 • thích, thứ thích khách shi

 • khuyến khuyến cáo kan

 • giáp vỏ sò, thứ nhất koo,kan

 • thấu thẩm thấu too

 • huề mang theo kei

 • khán khán giả kan

 • cương gang koo

 • hoa Trung Hoa ka, ke

 • ngư đánh cá gyo, ryoo

 • tuấn tuấn kiệt, anh tuấn shun

 • hoạch thu hoạch kaku

 • cú câu cú ku

 • chỉ phúc chỉ shi

 • bạc mỏng, bạc mệnh haku

 • quận quận gun

 • não khổ não noo

 • bích tường, bích họa heki

 • tình trong xanh sei

 • triệt triệt để tetsu

 • súng khấu súng juu

 • ẩn ẩn giấu in

 • đạo cây lúa too

 • trữ tàng trữ, lưu trữ cho

 • xung xung đột, xung kích shoo

 • thao thao tác soo

 • trung trung thành, trung thực chuu

 • cương kỉ cương koo

 • tễ dịch tễ zai

 • phân phân vân fun

 • giả giả thuyết, giả trang, giả dối ka, ke

 • tuyền suối sen

 • trú đồn trú chuu

 • chi cỏ –

 • trụ trụ cột chuu

 • thành thành thực sei

 • hiếu hiếu thảo koo

 • ác nắm aku

 • kỉ tự kỉ, vị kỉ ko, ki

 • tích vũng nước –

 • miễn miễn tội men

 • chiếu tham chiếu shoo

 • quật mương –

 • tạ cảm tạ, tạ lỗi sha

 • bi sầu bi, bi quan hi

 • tuyết tuyết setsu

 • phạm phạm vi, mô phạm han

 • tạng nội tạng zoo

 • mậu mọc sum suê mo

 • dao dao động yoo

 • tế lễ hội sai

 • cống cống hiến koo, ku

 • kiêm kiêm nhiệm ken

 • tích phân tích seki

 • ngộ ngộ nhận go

 • tịch quốc tịch, hộ tịch seki

 • đạo ăn trộm, đạo chích too

 • ám ám sát an

 • án luận án, đề án an

 • đông mùa đông too

 • song song sinh soo

 • khiêu khiêu vũ, khiêu chiến choo

 • giới cảnh giới kai

 • 沿

  duyên ven, dọc theo en

 • bút bút hitsu

 • mẫn mẫn cảm bin

 • hà hành lí ka

 • ngự ngự uyển gyo, go

 • để trang trại tei

 • sa cát sa, sha

 • bao bao bọc hoo

 • tuần tuần tra jun

 • trệ đình trệ tai

 • đệ đệ tử tei, dai, de

 • xâm xâm lược shin

 • xả vứt sha

 • diêm muối en

 • hoang hoang dã, hoang dại koo

 • triết triết học tetsu

 • liệt rách retsu

 • mai chôn mai

 • chí đến shi

 • đản sinh ra tan

 • bì da hi

 • kiên kiên cố ken

 • miễn miễn cưỡng, cần miễn ben