Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
kanji 1101-1200

kanji 1101-1200

Last update 

 • image description
  4downloads
 • image description
  1083puzzles solved
 • INSTALL

Items (100)

 • đại cái túi tai

 • cầm đàn, độc huyền cầm kin

 • tang đám tang soo

 • dương giơ lên yoo

 • tập tập kích shuu

 • bảo bảo vật hoo

 • quát tổng quát katsu

 • phạn cơm han

 • nương cô nương –

 • khu khu trục hạm ku

 • đề đề kháng tei

 • tiêu cháy shoo

 • hối hối lộ wai

 • khoái khoái lạc kai

 • khắc khắc phục koku

 • liễu cây liễu ryuu

 • bôi chén hai

 • mao lông moo

 • hấp hô hấp, hấp thu kyuu

 • phiệt tài phiệt batsu

 • xúy thổi, cổ xúy sui

 • quán tập quán kan

 • giới cơ giới kai

 • lân lân bang, lân cận rin

 • đáo đến too

 • trà trà cha, sa

 • uy uy nghi, uy nghiêm I

 • vi hiển vi, vi sinh vật bi

 • dực <tiếp sau> yoku

 • ngạnh cứng, ngang ngạnh koo

 • tao tao động soo

 • hoan hoan nghênh kan

 • tiển rửa sen

 • nhân nhân nghĩa jin, ni

 • bính cái cán hei

 • thần trung thần shin, jin

 • nhu nhu nhuyễn juu, nyuu

 • diệu kì diệu, diệu kế myoo

 • khánh quốc khánh kei

 • kinh kinh ngạc, kinh sợ kyoo

 • huấn huấn luyện kun

 • cự cự li kyo

 • xỉ răng shi

 • lễ lễ nghi, lễ nghĩa rei, rai

 • hoán hô hoán kan

 • kí đã ki

 • thị đúng, thị phi ze

 • dịch dung dịch eki

 • sàng giường shoo

 • trai trai giới sai

 • sách tìm kiếm saku

 • trụ vũ trụ chuu

 • phong phong kiến fuu, hoo

 • hương quê hương kyoo, goo

 • vong quên boo

 • tề nhất tề sei

 • song cửa sổ soo

 • thú hứng thú, thú vị shu

 • giác so sánh kaku

 • thích chú thích shaku

 • võng mạng lưới moo

 • tự tương tự ji

 • can tâm can kan

 • thi thi phú shi

 • phu trải fu

 • nồng nồng độ noo

 • y y phục I

 • đồng nhi đồng doo

 • ngưu con trâu gyuu

 • lang tân lang roo

 • lãng rõ ràng roo

 • nhũ nhũ mẫu nyuu

 • toan axit san

 • kì quốc kì ki

 • trinh trinh tiết tei

 • huynh phụ huynh kei, kyoo

 • mai cây mơ bai

 • phác đánh boku

 • vịnh bơi ei

 • tôn tôn trọng son

 • triều thủy triều choo

 • hoạt trượt, giảo hoạt katsu

 • chiểu đầm lầy shoo

 • tỏa xích, bế tỏa, tỏa cảng sa

 • khoáng khai khoáng koo

 • ngư cá gyo

 • bá xưng bá ha

 • hung ngực kyoo

 • xá cư xá sha

 • sức trang sức shoku

 • oản cánh tay wan

 • trú buổi trưa chuu

 • tức tức thì, lập tức, tức là soku

 • dực cánh yoku

 • quán xuyên qua, quán xuyến kan

 • khẩn khẩn khoản, khẩn đãi kon

 • thiển thiển cận sen

 • tích ngày xưa seki, shaku

 • ma cây tầm ma ma

 • lục xanh lục ryoku, roku