Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
kanji 1401-1500

kanji 1401-1500

Last update 

Items (100)

 • đống tòa nhà too

 • bồi bồi đắp bai

 • vãn buổi tối ban

 • tưởng tưởng thưởng shoo

 • phương phương hại boo

 • đằng tăng cao too

 • muội em gái mai

 • phiên phiên dịch hon

 • mang đa mang boo

 • khiếu kêu kyoo

 • dụ cảnh báo yu

 • tùy tùy tùng zui

 • niêm niêm mạc nen

 • tẩm ngâm tẩm shin

 • đàn diễn đàn dan, tan

 • đường đường too

 • phúc đậy fuku

 • dung dung dịch yoo

 • ma mài ma

 • tỉ chị gái shi

 • do do dự yuu

 • nhuệ tinh nhuệ ei

 • mưu âm mưu boo, mu

 • thuẫn mâu thuẫn jun

 • tự nuôi shi

 • huân huân chương, huân công kun

 • mạch tim mạch myaku

 • hư hư vô kyo, ko

 • huyền màu đen gen

 • bổng cái gậy boo

 • cách khoảng cách kaku

 • bệ bệ hạ hei

 • quỷ ma quỷ ki

 • tảo quét soo

 • chuẩn thứ nhì jun

 • trừu trừu tượng chuu

 • phi mở ra hi

 • cuồng cuồng sát kyoo

 • dũ chữa bệnh yu

 • đạm đạm bạc tan

 • đính đính chính tei

 • vĩ vĩ độ I

 • giai giai nhân ka

 • trướng sổ choo

 • miêu mầm byoo

 • cư đặt, để –

 • noãn ấm dan

 • hán hảo hán kan

 • kính bán kính kei

 • từ từ tính, từ trường ji

 • phữu đồ hộp kan

 • mãnh mãnh liệt moo

 • tiếu nở hoa –

 • lạp hạt ryuu

 • phế phổi hai

 • ngược ngược đãi gyaku

 • tài tài năng sai

 • tá bán buôn –

 • thất <đếm con vật> hitsu

 • bố vải, tuyên bố fu

 • dật ẩn dật itsu

 • quỹ quỹ đạo ki

 • giám giám định kan

 • trang trang trại soo

 • hoài hoài cổ kai

 • trấp nước quả juu

 • hậu hoàng hậu koo

 • liệt mãnh liệt, oanh liệt retsu

 • thán ca thán, cảm thán tan

 • đảm can đảm tan

 • băng băng tuyết hyoo

 • kì môn cờ ki

 • mạch lúa mạch baku

 • đồng cái ống too

 • đăng hải đăng too

 • phi phi tần hi

 • từ từ từ jo

 • suy suy thoái sui

 • can khô kan

 • lôi thiên lôi rai

 • thảm thảm thương, thảm sát san, zan

 • quách thành quách kaku

 • trang hóa trang shoo

 • đồ sơn vẽ to

 • từ ca từ shi

 • kì cầu nguyện ki

 • phấn hưng phấn, phấn đấu fun

 • tà nghiêng sha

 • vụ sương mù mu

 • nhuận lợi nhuận, nhuận tràng jun

 • tục thông tục, tục lệ zoku

 • chi mỡ shi

 • tài trồng sai

 • ổn yên ổn on

 • mặc mực tàu boku

 • tính họ sei, shoo

 • quán quán quân kan

 • tinh kết tinh shoo

 • đình cái đình tei

 • ngải cắt cỏ –