Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
kanji 1601-1700

kanji 1601-1700

Last update 

Items (100)

 • tịch cô tịch, tịch mịch jaku, seki

 • thú săn bắn shu

 • miêu con mèo byoo

 • cung cung kính kyoo

 • ngung góc guu

 • hồn linh hồn kon

 • đường nhà Đường, Trung quốc too

 • quái kì quái, quái vật kai

 • toái phá vỡ sai

 • lỗ tù binh ryo

 • thùy rủ xuống sui

 • tần tần số, tần suất hin

 • hôi tro kai

 • tị mũi bi

 • bàng bàng quan boo

 • tiễn thực tiễn sen

 • ngô triều Ngô, Trung quốc go

 • động hang động doo

 • nặc chấp thuận daku

 • bổng lương bổng, bổng lộc hoo

 • lí đi, mặc ri

 • phường phường boo, boQ

 • cốc ngũ cốc koku

 • trình trình bày, đệ trình tei

 • tủy xương tủy zui

 • thứ thứ dân sho

 • tao tao ngộ soo

 • tượng nghệ nhân shoo

 • phu da fu

 • cơ đói, cơ ngạ ki

 • thốn thước đo sun

 • ninh an ninh nei

 • xuy nấu cơm sui

 • duyệt kiểm duyệt etsu

 • liêu kí túc xá ryoo

 • xá tha thứ, dung xá, xá tội sha

 • phó fu

 • lệ mĩ lệ rei

 • tể chúa tể, tể tướng sai

 • ẩu ẩu đả oo

 • đãi lười biếng tai

 • vĩ vĩ đại I

 • la lụa ra

 • vị dạ dày I

 • bát cái bát hatsu, hachi

 • cai gai

 • cơ cái bàn ki

 • phần mộ phần fun

 • hạp đường núi hẹp kyoo

 • yến yến tiệc en

 • cùng cùng cực kyuu

 • hám hối hận kan

 • ngoa giầy ka

 • tản cái ô san

 • tháp tòa tháp too

 • phàm phàm nhân bon, han

 • tệ tệ hại, tệ xá hei

 • mạc sa mạc baku

 • kị kị sĩ ki

 • tuần tuần hoàn jun

 • triệu triệu tập shoo

 • như như thế jo, nyo

 • lõa, khỏa khỏa thân ra

 • ngu ngu ngốc gu

 • chu shu

 • toàn sen

 • phùng may vá hoo

 • kê con gà kei

 • tăng tăng lữ soo

 • ban vận chuyển han

 • thú thú vật juu

 • trá lừa dối sa

 • thổ thổ huyết, thổ lộ to

 • trất ngạt chitsu

 • tệ tiền tệ hei

 • từ từ bi, nhân từ ji

 • phược baku

 • khi lừa dối gi

 • mạo cái mũ boo

 • tràng ruột choo

 • trạc rửa taku

 • huân thơm kun

 • túy tinh túy sui

 • ai bi ai ai

 • đáp chất lên xe too

 • tí ngâm tẩm –

 • điệp chiếu joo

 • thần mang thai shin

 • phí đun sôi futsu

 • môi môi giới bai

 • xác vỏ kaku

 • lịch lịch reki

 • khô khô khát ko

 • súc lưu trữ chiku

 • súc súc vật chiku

 • nhục sỉ nhục joku

 • hí hí kịch gi

 • nhận lưỡi dao jin

 • tào cái máng soo

 • tăng ghét zoo