Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
P 1/27.

P 1/27.

Last update 

sihuynh, huynhsi

Items (80)

 • Nhất : một

 • Đinh : can thứ tư

 • Thất : bảy

 • Trượng : chiều cao người

 • Tam : ba

 • Thượng : trên

 • Hạ : dưới

 • Vạn : mười nghìn

 • Dự : cho cấp

 • Bất : không

 • Thả : và

 • Thế : thế giới

 • Khâu : đồi

 • Bính : can thứ ba

 • Lưỡng : cả hai

 • Tịnh : xếp hàng

 • Trung : bên trong

 • Xuyến : que xiên

 • Hoàn : tròn

 • Đan : màu đỏ

 • Chủ : chính yếu

 • Đảm : cái tô

 • Cửu : lâu dài

 • Phạp : nghèo, thiếu thốn

 • Thừa : lên xe

 • Ất : can thứ hai

 • Cửu : chín

 • Khất : ăn xin

 • Can : làm khô

 • Loạn : rối loạn

 • Nhũ : sữa

 • Liễu : hoàn tất,hiểu

 • Dự : Dự định

 • Tranh : giành nhau

 • Sự : sự việc

 • Nhị : hai

 • Hỗ : giúp lẫn nhau

 • Ngũ : năm

 • Tỉnh : cái giếng

 • Á : châu Á

 • Vong : chết, mất

 • Giao : qua lại, trỗn lẫn

 • Hưởng : nhẫn được

 • Kinh : thủ đô

 • Đình : nhà nhỏ

 • Nhân : người

 • Dĩ : làm mốc, từ

 • Kim : bây giờ

 • Giới : giới thiệu

 • Lệnh : sai khiến

 • Hội : gặp , họp lại

 • Xí : kế hoạch

 • Dư : dư thừa

 • Thương : kho hàng

 • Tản : ô, dù

 • Nhân : nhân nghĩa

 • Phật : phật giáo

 • Sĩ : làm việc

 • Tha : khác

 • Phó : gắn vào

 • Đại : thay thế

 • Tiên : ông bà

 • Kĩ : ca kĩ

 • Ngưỡng : tín ngưỡng

 • Trọng : tình bạn

 • Kiện : sự kiện

 • Nhiệm : nhiệm vụ

 • Phục : che đậy

 • Phạt : đánh

 • Giả : giả định

 • Truyền : truyền đạt

 • Hưu : nghỉ

 • Thể : thân mình

 • Bá : bác

 • Bạn : đi cùng

 • Thân : duỗi ra

 • Tứ : thăm hỏi

 • Tự : giống như

 • Đản : tuy nhiên

 • Vị : vị trí