Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
P 2/27

P 2/27

Last update 

huynhsi,sihuynh

Items (80)

 • Đê : thấp

 • Trú : cư trú

 • Tá : phụ tá

 • Hà : cái gì

 • Tác : làm ra

 • Giai : tốt đẹp

 • Sử : sử dụng

  使

 • Giá : giá trị

 • Lệ : luật lệ

 • Thị : võ sĩ đạo

 • Cung : cung cấp

 • Y,Ỷ : dựa vào

 • Vụ : khinh rẻ

 • Tính : sát nhập

 • Hầu : tước hầu

 • Xâm : xâm lấn

 • Tiện : tiện lợi

  便

 • Hệ : quan hệ

 • Xúc : thúc giục

 • Tuấn : tài trí

 • Tục : phong tục

 • Bảo : bảo đảm

 • Tín : tin tưởng

 • Lữ : tăng lữ

 • Bổng : tiền lương

 • Yêm : tôi

 • Tu : sữa chưa

 • Bài : nghệ sĩ

 • Biếu : cái bao, cho ,tặng

 • Cá : cá nhân

 • Bội : gấp hai lần

 • Đảo : ngã đỗ

 • Hậu : khí hậu,thời tiết

 • Tá : mượn

 • Phỏng : bắt chước

 • Trị : giá trị

 • Luân : đạo lý

 • Kiệm : tiết kiệm

 • Thiên : thiên lệch

 • Đình : ngừng ,lưu lại

 • Kiện : khỏe mạnh

 • Trắc : phía, bên

 • Ngẫu : ngẫu nhiên

 • Ngụy : giả mạo

 • Trinh : dò xét

 • Cẩn : ít ỏi

 • Vĩ : tài giỏi

 • Bàng : bên cạnh

 • Bị : chuẩn bị

 • Kiệt : kiệt xuất

 • Thôi : hối thúc

 • Trái : công trái

 • Thương : vết thương

 • Khuynh : khuynh hướng

 • Động : làm việc

 • Tăng : tăng lữ

 • Ngạo : ngạo mạn

 • Bộc : đầy tớ

 • Tượng : hình tượng

 • Liêu : bạn, viên chức

 • Nghi : lễ nghi

 • Ức : trăm triệu

 • Nho : nho giáo

 • Thường : bồi thương, đền

 • Ưu : ưu việt

 • Nguyên : căn bản

 • Huynh : anh trai

 • Sung : sung túc, đầy

 • Triệu : nghìn tỉ

 • Tiên : trước, tổ tiên

 • Quang : ánh sáng

 • Khắc : khắc phục

 • Miễn : bãi miễn

 • Nhi : nhi đồng

 • Đảng : phe đảng

 • Nhập : vào, chen chúc

 • Nội : bên trong

 • Toàn : toàn bộ

 • Bát : tám

 • Công : công cộng