Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
P 3/27

P 3/27

Last update 

huynhsi,sihuynh

Items (80)

 • Lục : sáu

 • Cộng : cùng nhau,chung

 • Binh : người lính

 • Cụ: đồ nghề

 • Điển : từ điển

 • Kiêm : kiêm nhiệm

 • Viên : tiền nhật

 • Sách : đơn vị đếm quyển

 • Tái : lại lần nữa

 • Nhũng : lộn xôn

 • Tả : chụp ,sao chép

 • Quán : cứng đầu

 • Minh : t.giới sau khi chết

 • Đông : mùa đông

 • Lãnh : làm lạnh

 • Dã : luyện kim

 • Thê : thê thảm

 • Chuẩn : phê chuẩn

 • Đông : đông lạnh

 • Ngưng : đông đặc

 • Phàm : tầm thường

 • Xử : xử lý

 • Hung : hung ác

 • Xuất : lấy ra

 • Đột : lồi

 • Ao : lõm

 • Đao : cây đao

 • Nhận : lưỡi dao

 • Phân : phân chia: hiểu

 • Khoán : vé, khế ước

 • Thiết : cắt

 • Sơ : lần đầu

 • Ngài : căt

 • San : xuất bản

 • Hình : hình phạt

 • Liệt : hàng lối

 • Phán : phân xử

 • Biệt : chia tay

 • Lợi : lợi ích

 • Đáo : đến nơi

 • Chế : hạn chế

 • Loát : in ấn

 • Thích : đâm ,chích

 • Khắc : chạm trỗ

 • Sát : một thoáng

 • Tắc: quy tắc

 • Tước : lột vỏ, vót

 • Tiền : phía trước

 • Phẫu : giải phẫu

 • Cương : cứng

 • Tễ : thuốc tễ

 • Kiếm: cây kiếm

 • Bóc : gỡ, bóc ra

 • Thặng : thặng dư

 • Phó : giúp,

 • Cát : làm vỡ, chia

 • Sáng : sáng tạo

 • Kịch : vở kịch

 • Lực: sức mạnh

 • Gia : thêm vào

 • Liệt : yếu kém

 • Lao : lao động

 • Nỗ : nỗ lực

 • Dũng : dũng cảm

 • Mộ : chiêu mộ

 • Thế : thế lực

 • Vụ : nghĩa vụ

 • Thắng : chiến thắng

 • Công : thành công

 • Trợ : trợ giúp

 • Lệ : khích lệ

 • Hiệu : hiệu quả

 • Hặc : hạch tội

 • Sắc : sắc lệnh

 • Bột : xảy ra,đột nhiên

 • Miễn : cố gắng

 • Động : di chuyễn

 • Khám : dò xét

 • Cần : siêng năng

 • Khuyến : khuyên bảo