Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
P 4/27

P 4/27

Last update 

si

Items (80)

 • Huân : công trạng

 • Câu : cong

 • Mùi : mùi

 • Bao : bao bọc

 • Hóa : biến hóa

 • Bắc : phía bắc

 • Tượng : thợ

 • Khu : quận , vùng

 • Thất : đv đếm con vật

 • Y : y học

 • Nặc : trú ẩn

 • Thập : mười

 • Thiên : một nghìn

 • Thăng : 1.8 lít

 • Ngọ : trưa, chi thứ 7

 • Bán : một nữa

 • Tốt : tốt nghiệp

 • Trác : cái bàn

 • Ti : thấp hèn

 • Nam : phía nam

 • Hiệp : hiệp lực

 • Bác thông suốt

 • Chiếm : chiếm lĩnh

 • Nguy : nguy hiểm

 • Ấn : in ấn

 • Noãn : trứng

 • Khước : từ chối

 • Tức : ngay, tức là

 • Tá : bán sỉ

 • Quyển : cuốn , cuộn

 • Ách : không may

 • Ly : 1/10 cm

 • Hậu : dày

 • Nguyên : cánh đồng

 • Khứ : lìa bỏ

 • Tham : tham gia

 • Hựu : lại nữa

 • Cập : phổ cập

 • Song : đôi , cả hai

 • Hữu : bạn bè

 • Phản : phản đối

 • Thu : thu nhập

 • Thúc : cô, chú

 • Thủ :lây

 • Tự : bày tỏ

 • Thụ : nhận. chịu

 • Khẩu : miệng

 • Sử : lịch sử

 • Hiệu : số hiệu

 • Trình : trình lên

 • Lã : nhà tắm

 • Ngô : nước Ngô

 • Phẩm : sản phẩm

 • Viên : nhân viên

 • Khí : dụng cụ

 • Cú : câu cú

 • Khả : khả năng

 • Ty,tư : quản trị

 • Hướng : phương hướng

 • Đồng : giống nhau

 • Lại : quan, viên chức

 • Chu : chung quanh

 • Ai : thương hại

 • Thương : buôn bán

 • Vấn : hỏi , vấn đề

 • Tang : đám tang

 • Tự : nói dõi

 • Triệu : mời , vẫy

 • Đài : nền cao

 • Cổ : cũ,xưa

 • Các : mỗi , những

 • Hợp : thích hợp

 • Cát : tốt lành

 • Phủ: phủ định

 • Hàm : bao gôm

 • Cáo : báo cáo

 • Triết : triết học

 • Đường : nhà Đường

 • Thần : đôi môi

 • Khải : mở, nói, chỉ bảo