Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
P 5/27

P 5/27

Last update 

si

Items (80)

 • Hỉ : vui mừng

 • Thiện : tốt ,giỏi

 • Hữu : bên phải

 • Danh : tên

 • Hậu : hoàng hậu

 • Quân : anh ( chị)

 • Hòa : hòa bình

 • Sất : la mắng

 • Thổ : nôn mửa

 • Khiếu : thét lên

 • Hấp : hít, hút

 • Ngâm : ngâm thơ

 • Xúy : mùi vị

 • Vị : mùi vị

 • Hô : gọi

 • Mệnh : ra lệnh

 • Chú : nguyền rủa

 • Yết : cổ họng

 • Tiếu : nở hoa

 • Toa : xúi giục

 • Bái : bài hát

 • Bộ : nuôi dưỡng

 • Thóa : nước bọt

 • Hát : quát mắng

 • Duy : duy nhất

 • Xướng : ca hát

 • Hoán : hô hoán

 • Khiết : ăn uống

 • Hầu : cổ họng

 • Dụ : ẩn dụ, giả dụ

 • Khứu : gửi

 • Thán: than vãn

 • Phún : phun ra

 • Trào : châm biến

 • Chúc : dặn bảo

 • Hách : hâm dọa

 • Tù : tù nhân

 • Tứ : bốn

 • Hồi : đi quanh, lần

 • Nhân : nguyên nhân

 • Đoàn : nhóm

 • Đồ : bản đồ

 • Khốn : khó khăn

 • Vi : vây quanh

 • Cố : cứng

 • Quốc : đất nước

 • Quyển : phạm vi

 • Viên : vườn

 • Thổ : đất

 • Thùy : rũ xuống

 • Áp : ép, đè nén

 • Tại : ở, hiện diện

 • Hình : khuôn mẫu

 • Cơ : căn bản

 • Đường : nhà lớn

 • Đọa : rơi ,sa xuống

 • Kiên : cứng rắn

 • Lũy : thành lũy

 • Tố : đắp tượng

 • Đồ : sơn phết

 • Mộ : ngôi mộ

 • Tắc : bế tắc

 • Mặc : mực tàu

 • Thục : trường tư

 • Trụy : rơi xuống

 • Khẩn : khai khẩn

 • Bích : bất tường

 • Địa : trái đất, đất

 • Phản : đường dốc

 • Quân: bình quân

 • Phường : thấy tu

 • Khanh : Cái hố

 • Bình : Đv đo diện tích

 • Thành : thành lũy

 • Viên: hàng rào

 • Mai : chôn lấp

 • Vực : vùng , miền

 • Bội : trau dồi

 • Quật : hào nước

 • Kỳ : bờ cong