Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
N3-kotoba-1

N3-kotoba-1

Last update 

vinhtran, vinhtrangts

Items (51)

 • NHẤT

 • NHỊ

 • TAM

 • TỨ

 • NGŨ

 • LỤC

 • THẤT

 • BÁT

 • CỬU

 • THẬP

 • BÁCH

 • THIÊN

 • 一億

  MỘT TRĂM TRIỆU

 • HỮU

 • TAẢ

 • VŨ/VÚ

 • VIÊN

 • HẠ

 • HÀ

 • HỎA

 • NGOẠI

 • HỌC

 • GIAN

 • KHÍ

 • HƯU

 • KIM

 • NGUYỆT

 • KIẾN

 • NGƯU

 • HẬU

 • NGỮ

 • GIÁO/HIỆU/HÀO

 • HÀNH

 • CAO

 • QUỐC

 • KIM

 • SƠN

 • TỬ

 • THỜI

 • XA

 • XUẤT

 • THƯ

 • NỮ

 • TIỂU

 • THƯỢNG

 • THỰC

 • NHÂN

 • THỦY

 • SANH/SINH

 • 西

  TÂY

 • TIỂN