Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
N3-kotoba-2

N3-kotoba-2

Last update 

vinhtran, vinhtrangts

Items (51)

 • XUYÊN

 • TIỀN

 • ĐẠI

 • NAM

 • TRUNG

 • TRƯỜNG/TRƯỞNG

 • THIÊN

 • ĐIỆN

 • THỔ

 • ĐÔNG

 • ĐỘC/ĐẬU

 • NAM

 • NHẬT

 • NHẬP

 • NIÊN

 • BẠCH

 • BÁN

 • PHỤ

 • VĂN/VẤN

 • MẪU

 • BẮC

 • BẢN/BỔN

 • DANH

 • MỘC

 • LAI

 • THOẠI

 • ÁC

 • AN/YÊN

 • DĨ

 • Y

 • VIÊN/VÂN

 • ẨM/ẤM

 • VIỆN

 • VẬN

 • ÁNH

 • DỊCH

 • OỐC

 • ÂM

 • HẠ

 • GIA

 • HOA

 • HỌA/HOẠCH

 • HỘI

 • HAẢI

 • GIỚI

 • KHAI

 • LẠC

 • HÁN

 • QUÁN

 • QUY