Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
N3-kotoba-3

N3-kotoba-3

Last update 

vinnhtran, vinhtrangts

Items (51)

 • MỖI

 • VẠN

 • ANH

 • CA

 • KHỞI

 • CẤP

 • CỨU

 • KHỨ

 • NGƯ

 • KINH

 • CƯỜNG/CƯỠNG

 • GIÁO

 • NGHIỆP

 • CẬN

 • NGÂN

 • KHÔNG/KHỐNG

 • HUYNH

 • KẾ

 • KIẾN/KIỂN

 • KHUYỂN

 • NGHIÊN

 • NGHIỆM

 • NGUYÊN

 • NGÔN

 • CỔ

 • CỔNG

 • KHẨU

 • CÔNG

 • QUẢNG

 • KHẢO

 • HẮC

 • TÁC

 • SĨ

 • 使

  SỬ/SỨ

 • THỦY/THÍ

 • TỈ

 • TƯ/TỨ/TAI

 • CHỈ

 • TỬ

 • CHỈ

 • THÍ

 • SỰ

 • TỰ

 • TRÌ

 • TỰ

 • THẤT

 • CHẤT/CHÍ

 • TẢ

 • XÃ

 • GIẢ