Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
N3-kotoba-4

N3-kotoba-4

Last update 

vinhtran, vinhtrangts

Items (51)

 • TÁ

 • CHỦ/CHÚA

 • THỦ

 • THU

 • CHUNG

 • TẬP

 • CHU

 • TẬP

 • TRÚ/TRỤ

 • TRỌNG

 • XUÂN

 • THIỂU/THIẾU

 • TRÀNG/TRƯỜNG

 • SẮC

 • TÂM

 • TÂN

 • CHÂN

 • THÂN

 • ĐỒ

 • THẾ

 • CHÁNH/CHÍNH

 • THANH

 • XÍCH

 • THIẾT

 • TẢO

 • TẨU

 • TỐNG

 • TÚC

 • TỘC

 • ĐA

 • THỂ

 • ĐÃI

 • THẢI

 • ĐẠI

 • THAI・ĐÀI

 • ĐỀ

 • TRI/TRÍ

 • ĐỊA

 • TRÀ

 • TRỨ/TRƯỚC

 • TRÚ

 • CHÚ

 • TRIỀU

 • ĐINH

 • ĐIỂU

 • THÔNG

 • ĐỆ

 • ĐIẾM

 • CHUYỂN

 • ĐIỀN

 • ĐỘ