Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
N3-kotoba-5

N3-kotoba-5

Last update 

Items (40)

 • ĐÔNG

 • ĐÁP

 • ĐỘNG

 • ĐỒNG

 • ĐƯỜNG

 • ĐẠO

 • ĐẶC

 • NHỤC

 • MÃI

 • MẠI

 • PHÁT

 • PHẠN/PHẤN

 • BỆNH

 • PHẨM

 • BẤT

 • PHONG

 • PHỤC

 • VẬT

 • VĂN

 • BIỆT

 • MIỄN

 • BỘ

 • PHƯƠNG

 • MUỘI

 • VỊ

 • MINH

 • MỤC

 • VẤN

 • DẠ

 • DÃ

 • HỮU/DỰU

 • TỊCH

 • DIỆU

 • DƯƠNG

 • DỤNG

 • LÍ

 • LẬP

 • LỮ

 • LÍỆU/LIÊU

 • LỰC