Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Effective communication

Effective communication

Last update 

Items (54)

 • communication (n)

  sự liên lạc (connection)

 • conjecture (n)

  sự phỏng đoán (guess)

 • dialect (n)

  tiếng địa phương

 • fluency (n)

  sự lưu loát (eloquency)

 • hesitation (n)

  sự ngập ngừng (reluctance)

 • language (n)

  tiếng, ngôn ngữ (tongue)

 • language barrier (n)

  rào cản ngôn ngữ

 • linguistics (n)

  ngôn ngữ học

 • means (n)

  phương tiện (measure)

 • chop (v)

  chặt nhỏ ra

 • cube (n)

  hình lập phương

 • mother tongue (n)

  tiếng mẹ đẻ

 • native speaker (n)

  người bản ngữ

 • rhetoric (n)

  thuật hùng biện (oratory)

 • sign language (n)

  ngôn ngữ kí hiệu

 • slang (n)

  tiếng lóng

 • viewpoint (n)

  quan điểm (outlook)

 • vocabulary (n)

  từ vựng (glossary)

 • bilingual (a)

  sử dụng hai thứ tiếng

 • incoherent (a)

  không mạch lạc (confused)

 • inherent (a)

  vốn có (fundamental)

 • sophisticated (a)

  phức tạp (complicated)

 • spontaneous (a)

  tự phát (automatic)

 • clarify (v)

  làm cho dễ hiểu (simplify)

 • comprehend (v)

  hiểu (apprehend)

 • conclude (v)

  kết luận (deduce)

 • confess (v)

  thú nhận (concede)

 • confirm (v)

  xác nhận (affirm)

 • contradict (v)

  mâu thuẫn

 • converse (v)

  chuyện trò (chat)

 • define (v)

  định nghĩa (describe)

 • trap door (n)

  cửa sập

 • demonstrate (v)

  chứng minh (prove)

 • distinguish (v)

  phân biệt (differentiate)

 • emerge (v)

  nổi bật lên (arise)

 • evolve (v)

  tiến triển, phát triển (advance)

 • exaggerate (v)

  phóng đại, cường điệu (magnify)

 • explain (v)

  giải thích (describe)

 • express (v)

  bày tỏ (show)

 • flatter (v)

  tâng bốc (butter up)

 • illustrate (v)

  minh họa

 • imply (v)

  ngụ ý (indicate)

 • contrary

  trái với

 • greek (n)

  người Hy lạp

 • inform (v)

  báo tin, cho biết (notify)

 • pretend (v)

  giả vờ (simulate)

 • pronounce (v)

  phát âm

 • recall (v)

  nhớ lại (recollect)

 • refer (v)

  đề cập (mention)

 • refute (v)

  bác, bẻ lại (disprove)

 • slander (v)

  vu khống

 • state (v)

  phát biểu, nói rõ (specify)

 • stutter (v)

  nói lắp (stammer)

 • suggest (v)

  đề nghị (recommend)