Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
kanji1

kanji1

Last update 

Items (39)

 • Hồi-xoay-kai-mawaru

 • chu-tuần-shu

 • phiên số lượt-ban

 • nhật mặt trời ngày

 • nguyệt gastu gestu-stuki

 • hỏa lửa ka-hi, ho

 • thủy nước sui-mizu

 • mộc,gỗ cây moku-ki

 • kim kin kon-kane kana

 • thổ đất do to-tsuchi

 • diệu ngày thứ you

  耀

 • ngọ trưa go

 • kim hiện tại kon kin-ima

 • phân phần phút bun fun

 • bán han-naka

 • mỗi --MAI

 • triều buổi sáng chou-asa

 • trú ngày,trưa chuu-hiru

 • dạ tối ya-yo yoru

 • hà cái gì ka-nani nan

 • thời time ji-toki

 • kế đo sắp sếp kei-hakaru

 • gian kan ken-aida ma

 • nam dan,dan-otoko

 • nữ jo nyo nyoo-on'na me

 • phu bố fu-chichi

 • mẫu bo-haha

 • thân thân thuộc shin-oya

 • tử đứa bé shi su-ko

 • huynh kei kyoo-ani

 • đệ tei dai-otooto

 • tỷ shi-ane

 • muội mai-imouto

 • tư tôi shi-watashi

 • hữu bạn yuu-tomo

 • khẩu miệng ko ku-kuchi guchi

 • thủ tay shu-te

 • tâm shin kokoro

 • mục mắt moku boku-me ma