Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Từ vựng level 4

Từ vựng level 4

Last update 

Items (14)

 • sự tuân thủ, làm đúng theo

  Appropriate

 • phụ thuộc

  Dependent

 • sự tuân thủ, làm đúng theo

  Compiance

 • đòi hỏi, yêu cầu

  Required

 • lí thuyết, thiết lập, định vị

  Specified

 • được xác định trước

  Predetermined

 • kiểu mẫu, mô hình, bản đồ

  Patten

 • sự đảo ngược

  Reversal

 • đặc trưng, riêng

  Specific

 • tiêu chuẩn

  Criteria

 • sự chính xác

  Precision

 • sự hội tụ

  Convergence

 • sự dẫn đường, sự hướng dẫn

  Guidance

 • quyết định

  Decision