Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Từ vựng tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh

Last update 

Items (28)

 • làm đúng theo, sự tuân thủ, nhất trí

  Compliance

 • đòi hỏi, yêu cầu

  Required

 • được xác định trước, được thiết lập sơ bộ

  Predetermined

 • sự đảo chiều

  Reversal

 • tiêu chuẩn

  Criteria

 • sự chính xác

  Precision

 • sự dẫn đường,sự điều khiển, hướng dẫn

  Guidance

 • phụ thuộc, lệ thuộc

  Dependent

 • lí thuyết, thiết lập, định vị

  Specified

 • hình dạng, sơ đồ, mẫu

  Pattern

 • riêng, đặc trưng

  Specific

 • sự hội tụ

  Convergence

 • bắt đầu, khởi đầu

  Initial

 • sự quyết định

  Decision

 • Compliance

  làm đúng theo, sự tuân thủ, nhất trí

 • Required

  đòi hỏi, yêu cầu

 • Predetermined

  được xác định trước, được thiết lập sơ bộ

 • Reversal

  sự đảo chiều

 • Criteria

  tiêu chuẩn

 • Precision

  sự chính xác

 • Guidance

  sự dẫn đường,sự điều khiển, hướng dẫn

 • Dependent

  phụ thuộc, lệ thuộc

 • Specified

  lí thuyết, thiết lập, định vị

 • Pattern

  hình dạng, sơ đồ, mẫu

 • Specific

  riêng, đặc trưng

 • Convergence

  sự hội tụ

 • Initial

  bắt đầu, khởi đầu

 • Decision

  sự quyết định